آرموهیب ۲۸ (اینهبیتور ) ضد خوردگی اسید

در کار با مواد شیمیایی اسیدی مشکل خوردگی یکی از مهم ترین چالش ها است ، آرموهیب نامی تجاری برای ضدخوردگی اسید ها بر روی انواع فلزات است.آرموهیب ها با قیمت مقرون به صرفه و اثر محافظت کنندگی در گستره دمایی زیاد و مصرف آسان جز بهترین مواد برای مقابله با خوردگی فلزات توسط اسید می باشد. اینهیبیتور اسیدهای معدنی استفاده از ...